WP STOK SAYIM VE LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
(“AYDINLATMA METNİ”)

WP Stok Sayım ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”); çalışanlarının, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi gereği; işe alım süreçlerinin yürütülmesi, İş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve şirkete izinsiz giriş-çıkışın engellenmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Şirket’in, “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, Şirket tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. ve 5. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Şirket tarafından;

 • İş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yan haklar ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Mal ve hizmet satınalım süreçlerinin yürütülmesi
  amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, Şirket tarafından yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Şirket’in veri sorumlusu olarak kanunlardan doğan haklarını ve mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi maksadıyla; sözleşme imzalanması, ifası, kanunlarda öngörülmesi ve açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Şirket tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket, Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarına uygun olarak, Kanun’un 8. maddesi uyarınca; yurtiçinde bulunan yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurtiçine aktarılması ile ilgili olarak gereken tüm teknik ve idari tedbirler Şirket tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirket bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Şirket söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme
  haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@workingpartners.com.tr adresinden, veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz.

WP Stok Sayım ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Alparslan İş Merkezi No:29/14 Güngören/İstanbul